Prefixes starting with <my>

<my > . <myF> . <myP> . <myS> . <myT> . <mya> . <myc> . <mye> . <myf> . <myl> . <myn> . <myo> . <myr> . <mys> . <myt> . <my> (other) .