Prefixes starting with <NE>

<NE > . <NEA> . <NEB> . <NEC> . <NED> . <NEE> . <NEF> . <NEG> . <NEI> . <NEL> . <NEM> . <NEN> . <NEO> . <NEP> . <NER> . <NES> . <NET> . <NEU> . <NEV> . <NEW> . <NEX> . <NE> (other) .